The training boxThe training box

Voordelen

  • 100 punten Une boisson offerte
  • 250 punten Un T-Shirt offert
  • 500 punten Une séance TT offerte
  • 1000 punten Une séance PT offerte
1 € besteed = 1 punt